- nettbasert etter- og videreutdanning i matematikk for lærere

Del

Emne 2

Utforsking, resonnering og argumentering kjennetegner faget matematikk og er også viktige aspekter ved matematikklæring. I følge kunnskapsløftet skal opplæring i matematikk veksle mellom utforskende, lekende, kreative og problemløsende aktiviteter og ferdighetstrening, og innholdet i studiet vil gjenspeile dette.

I dette emnet vil det jobbes med å få undervisningskunnskap knyttet til de tre hovedmodulene Vurdering i matematikk, Fra regning til algebra og Resonnering og argumentasjon . Innenfor tidlig algebra vil en legge vekt på algebraisk tenkning i forhold til regning og arbeid med tall, altså en integrering av aritmetikk og algebra. Verdien av en slik integrering både i forhold til tallforståelse og utvikling av varierte regnestrategier, og også verdien for elevene sitt videre arbeid med matematikk og algebra vil bli drøftet. 

Spørsmål om hva (skole)matematikk er, og hva en mener med matematisk kompetanse, blir tatt opp. Dette blir satt i sammenheng med målsetning for, og planlegging av undervisningen.