- nettbasert etter- og videreutdanning i matematikk for lærere

Del

Emne 1

Utforsking, resonnering og argumentasjon kjennetegner matematikkfaget, det er også viktige aspekter ved matematikklæring. I følge Kunnskapsløftet skal opplæring i matematikk veksle mellom utforskende, lekende, kreative og problemløsende aktiviteter og ferdighetstrening, og innholdet i studiet vil gjenspeile dette.

I dette emnet vil det jobbes med å få undervisningskunnskap knyttet til de tre hovedmodulene Læring og undervisning, Fra heltall til brøk og Teknologi i matematikkfaget. Spesielt vil utvikling av varierte regnestrategier, argumentasjon og resonnering være sentralt. Ved å spille på ulike representasjoner og tenke på regning som utforskning, problemløsning og søk etter mening og begrunnelser legger man ikke bare grunnlaget for å kunne regne, men også for å kunne tenke matematisk.